บัตรประชาชนใหม่ ไปขอใหม่ต้องใช้เอกสารอะไร ทำที่ไหนได้

บัตรประชาชนใหม่ ไปขอใหม่ต้องใช้เอกสารอะไร ทำที่ไหนได้

เมื่อพูดถึงเอกสารประจำตัวที่สำคัญและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในปัจจุบัน บัตรประชาชน จะเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน โดยบัตรประชาชนนี้เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการยืนยันตัวตนและสิทธิ์ของบุคคลในสังคมไทย

บัตรประชาชน จะประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลเช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ฯลฯ ซึ่งช่วยให้มีการยืนยันตัวตนได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

แต่เมื่อทำบัตรประชาชนหาย หมดอายุ หรือ เด็กน้อยต้องทำบัตรประชาชนใบแรก ไม่ต้องตกใจ สามารถทำ บัตรประชาชนใหม่ ได้ พร้อม เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน 

ทำบัตรประชาชนครั้งแรก ต้องทำยังไง?

ทำได้ทันทีเมื่อมีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับ ไม่เกิน 100 บาท

กรณีบัตรประชาชนเดิมหมดอายุ ต้องทำยังไง?

เมื่อบัตรเดิมหมดอายุให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท ผู้ถือบัตรสามารถขอทำบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยให้ยื่นคำขอภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

กรณีบัตรประชาชนหาย บัตรถูกทำลาย ต้องทำยังไง?

เมื่อบัตรประจำตัวประชาชนหาย หรือถูกทำลายให้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตเทศบาลหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรหายหรือถูกทำลาย หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลแล้วต้องเปลี่ยนบัตรประชาชน ต้องทำยังไง?

เมื่อผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ต้องเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ บัตรถูกทำลาย ต้องทำยังไง?

หากบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ บัตรถูกทำลาย เช่น บัตรถูกไฟไหม้บางส่วน บัตรชำรุด เลอะเลือน เป็นต้น ต้องเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมชำรุดหรือถูกทำลาย หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

เช็ก เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน