การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สะดวกและง่ายผ่านเว็บไซต์เพียง 6 ขั้นตอน

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สะดวกและง่ายผ่านเว็บไซต์เพียง 6 ขั้นตอน

“กระทรวงการคลัง เปิดรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และหน่วยงานที่รับการลงทะเบียน มีทั้งหมด 7 หน่วยงานในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ ลงทะเบียนบัตรคนจน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คือ:

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 3. ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. , ส.ว.
 4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีดังนี้:

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
 2. เลือกปุ่มสีเขียว “ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ”
 3. กดปุ่ม “เริ่มลงทะเบียน”
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล
 6. บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว คุณสามารถรอผลการลงทะเบียนโดยไม่ต้องเดินทางไปยังหน่วยงานที่รับการลงทะเบียน

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว คุณจะต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่หน่วยงานที่คุณเลือกไว้ภายในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบไทม์ไลน์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดได้ตามรายละเอียดดังนี้:

 • วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปิดรับการลงทะเบียน
 • เดือน กันยายน 2565 ประกาศผลการลงทะเบียน และผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง (ทุกวันศุกร์)
 • เดือน มกราคม 2566 ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ
 • เดือน มกราคม 2566 ยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ”