งบประมาณ เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 รัฐบาลจะเอามาจากตรงไหนได้บ้าง ?

งบประมาณ เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 รัฐบาลจะเอามาจากตรงไหนได้บ้าง ?

รัฐบาลอาจนำงบประมาณมาจากแหล่งต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อนำมาใช้แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท แก่ประชาชน 18 ล้านคน คิดเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 180,000 ล้านบาท

  • งบประมาณประจำปี รัฐบาลอาจนำงบประมาณประจำปีจากกระทรวงต่างๆ มาปรับลดเพื่อนำมาใช้โครงการนี้ ซึ่งอาจทำให้งบประมาณสำหรับโครงการอื่นๆ ลดลงไปด้วย
  • เงินกู้ รัฐบาลอาจกู้เงินจากต่างประเทศหรือจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำมาใช้โครงการนี้ ซึ่งอาจทำให้ภาระหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น
  • เงินจากกองทุนต่างๆ รัฐบาลอาจนำเงินจากกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ (สศอ.) หรือกองทุนเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน (FIF) มาใช้ในการโครงการนี้
  • เงินจากภาคเอกชน รัฐบาลอาจหารือกับภาคเอกชนเพื่อขอความร่วมมือในการระดมทุนสำหรับโครงการนี้

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 กระทรวงการคลังได้แถลงว่า รัฐบาลจะพิจารณานำงบประมาณจากแหล่งต่างๆ เหล่านี้มาใช้ในโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยไม่มีแนวคิดที่จะขายหุ้นรัฐวิสาหกิจหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจลง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของโครงการนี้ โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนตุลาคม 2566